Przez centrum Bydgoszczy przebiega 18 południk długości geograficznej wschodniej: od kościoła Zbawiciela przy ul. Warszawskiej do Nowego Rynku wzdłuż lewego brzegu Brdy po wschodnią część Wyspy Młyńskiej.

Południk jest jedną z wielu prób unaocznienia czasu. „Chwyta” te miejsca na ziemi, które w tym samym momencie mają ten sam czas. Południk 18º jest szczególny, bowiem w kulturze europejskiej stanowi powszechnie uznawaną granicę w indywidualnym czasie każdego człowieka: między beztroską młodzieńczością a odpowiedzialną dojrzałością. Wyznaczenie 18 południka też z jednej strony ma charakter radosnej zabawy, a z drugiej – poważnej i odpowiedzialnej budowy więzi międzyludzkich ponad granicami politycznymi i przeszkodami geograficzno-przyrodniczymi (odległość, góry, rzeki, morza).

Szczególność 18 południka polega też na tym, że w kartografii jest to południk osiowy odwzorowania układu 2000 dla pasa 8 według systemu WGS 84. Oznacza to, że jest to linia styku walca, służącego do wykreślenia mapy płaskiej. Oprócz południka bydgoskiego w Polsce rolę taką spełniają: południk szczeciński, warszawski i białostocki. Południk pomaga również w orientacji przestrzennej. Odległość z Bydgoszczy do bieguna północnego wynosi 4 109 357 km, do bieguna południowego 15 894 917 km, a równika 5 892 780 km.

Naszym celem jest skupienie wszystkich ludzi na świecie, mieszkających na tej długości geograficznej oraz oznaczenie jego przebiegu.

Zapraszamy miejscowości związane z 18 południkiem do oznakowania przebiegu tej linii. Formy są dowolne. Prosimy o dokumentację, bowiem sporządzimy Światową Księgę 18 Południka.

Tworzymy rejestrowane Bractwo 18 południka i prosimy o wydelegowanie przedstawicieli. Adres e-mail: 18poludnik@gmail.com

20 lipca 2011

III KONKURS WOJEWÓDZKI pt. Związani 18 południkiem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Organizator: Bractwo 18 południka, ul. Dworcowa 62/1, 85-010 Bydgoszcz, tel. 25-321-33-71.

Cele:
Konkurs ma na celu określenie i opisanie dokładnego przebiegu  18  południka przez województwo kujawsko-pomorskie i oznakowanie wybranych miejsc trwałą tablicą (każda grupa w swojej gminie). Praca z mapą czy GPS-em wzbogaci umiejętności uczestników konkursu o zdolności poruszania się w terenie, obserwacji i rejestracji wydarzeń. Konkurs ma na celu również skupienie wszystkich ludzi mieszkających na linii 18 południka, poprzez nawiązanie kontaktów korespondencyjnych.
Regulamin:
* W konkursie może wziąć udział każdy, kto dostrzega piękno i harmonię w przyrodzie oraz rolę człowieka w obecnej cywilizacji.
* Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
* Zadania konkursowe polegają na wykryciu w terenie i oznaczeniu 18 południka oraz przedstawieniu krajobrazu w szacie jesienno - zimowej.
* Czas przygotowania prac trwa od października 2011 r. do 15 marca 2012 r.
* Konkurs przebiega w sześciu kategoriach po wytyczeniu punktów 18 południka:
– fotografia – kolorowa o wymiarach 10x15 i większe, 4–6 zdjęć z miejsc oznaczonych 18 południkiem, pokazujące wygląd krajobrazu,
– malarstwo – format A3 lub A4, 1 praca obrazująca krajobraz widziany z punktu 18 południka,
– praca pisemna
szczegółowy opis miejsca widzianego z punktu 18 południka,
– sprawozdanie z wycieczki na linię 18 południka (pieszej, rowerowej, autokarowej) poparty dokumentacją fotograficzną,
– wykonanie własnej mapy terenu (gminy, powiatu, województwa), na którym przebiega 18 południk,
– organizacja ogniska tematycznego (np. w sali lekcyjnej lub w terenie),
– korespondencja z osobami mieszkającymi na 18 południku.
* Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane (imię i nazwisko, wiek, adres i telefon szkoły, nazwisko opiekuna). Nie wolno posługiwać się pracą cudzego autorstwa, np. z Internetu.
* Prace należy nadsyłać do 15 marca 2012 r. na w/w adres

Rozdanie nagród nastąpi w czerwcu. O miejscu i dacie poinformujemy uczestników i opiekunów w stosownym terminie.  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 52 3213371, e-mail: akant24wp.pl
Stefan Pastuszewski
Prezes Bractwa 18 Południka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz